російською
Важливо Наукометричні бази даних Корисно
    Наукометрична база даних - бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.
Основні наукометричні показники.
    Індекс цитування - це прийнята в науковому світі міра "значущості" наукової роботи якого-небудь вченого або наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію або прізвище автора в інших джерелах. SCI є одним з найпоширеніших наукометричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.
    Індекс Xірша (h-index) - кількісна характеристика вченого, заснована на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Розраховується за спеціальною формулою.
    Імпакт-фактор (ІФ або IF) показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом 2-3 наступних років після виходу.
На сьогоднішній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (бібліографічних баз): Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, Mathematics, Chemical Abstracts, PubMed, Springer, Agris, GeoRef. Найбільш авторитетні і повні бази даних - Web of Science та Scopus.

Web of Science (WoS)
http://wokinfo.com/

Російськомовний сайт:
http://wokinfo.com/russian/
    Web of Science (WoS) є базисом глобального електронного науково-інформаційного середовища Web of Knowledge компанії Thomson Reuters. WoS пропонує доступ до 12 тис. назв найбільш авторитетних академічних журналів, а також збірників наукових праць та комплектів первинних наукових даних. Наукометричний апарат платформи забезпечує відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. у фізико-технічних та медико-біологічних науках, до 1956-го - у соціальних науках і до 1975 р. - у мистецтвознавстві та гуманітаристиці. Одним з ключових концептів наукометричного апарату цієї платформи є імпакт-фактор (індекс впливовості) наукового видання.

http://www.scopus.com/
    Scopus є складовою частиною інтегрованого науково-інформаційного середовища Sci Verse (тому повна офіційна назва продукту SciVerse Scopus) - це реферативна база даних та наукометрична платформа, що була створена у 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. Scopus містить понад 53 млн. реферативних записів (близько 2 млн. додається щорічно). У тому числі у базі даних проіндексовано 21900 назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 5,5 млн. праць конференцій. Хронологічне охоплення статей - з 1823 р., хронологічне охоплення наукометричного апарату - з 1996 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Scopus надає гіперпосилання на повні тексти матеріалів. Індекси Scopus забезпечують більш широке, порівняно з WoS, покриття не лише номенклатури українських наукових журналів, але й періодики всіх держав-сусідів України. Cписок всіх журналів, що входять до НМБД Scopus є на сайті SJR. Знаючи назву журнала, можна знайти його сайт і дізнатися про редакційну політику, вимоги до авторів тощо. Для пошуку своїх публікацій у Scopus можна скористатись порадами В. Гогунського та Д. Буя, надрукованими у журналі "Вища школа" за 2014 рік № 8 на стор. 113.

http://www.scimagojr.com/
    Sсimago Journal & Country Rank (SJR) - аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus(ElsevierBV). Показники SJR можуть бути використані для оцінки та аналізу наукових областей.
    SCImago & CountryRank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Гірша. SJR- показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки.
    Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходиться у вільному доступі.

http://scholar.google.com.ua/
    Google Scholar - є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених. В результаті пошуку формується список, в якому джерела (статті, книги, дисертації) розташовані залежно від місця публікації, ким створений документ, по частоті цитування і як недавно був процитований документ. Пошукова система Google Scholar повідомляє користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. Посилання на безкоштовні повні тексти публікацій мають позначки [PDF]. Google Scholar містить відомості не лише про онлайнові, але і про друкарські статті. У списку результатів пошуку онлайнові статті мають позначку [Citation]. За гіперпосиланням "Cited by .." можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в межах бази даних. У списку результатів може бути декілька посилань на матеріали, що відносяться до однієї і тієї ж статті.
Україніка наукова
http://nbuv.gov.ua/node/512
    "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського та інститутом проблем реєстрації інформації НАН України у 1998 р. Має друкований аналог - реферативний журнал "Джерело". Пошукові елементи: автори публікацій, редактори, укладачі та інші особи; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; індекс рубрикатора НБУВ; рік видання; вид документа.
Докладніше про реферативну базу даних "Україніка наукова": http://nbuv.gov.ua/node/512
Index Copernicus (IC)
http://www.indexcopernicus.com/
    Index Copernicus (IC)(Польща) - міжнародна наукометрична база даних. Була створена у Польщі у 1999 році. Цей сайт включає індексування, ранжування та рефенування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. Зареєструватись можна за наступним посиланням http://scientigts.indexcopernicus.com/homesc.php

http://www.ams.org/mathscinet/?version=2
    MathSciNet - одна з найбільш авторитетних реферативних баз даних з математики, підтримувана американським математичним товариством (АМS). Індексується більше 1800 математичних журналів. Крім того є записи на 85000 монографій і 300 000 доповідей з наукових конференцій. Всього більш ніж 3 млн. записів, 2,2 млн. з них забезпечені рефератом / рецензією. Охоплення - з початку 1900 р. по теперішній час.
Citations in Economic
http://citec.repec.org/index.html
    Citations in Economic аналізує журнали і робочі документи економічної тематики на предмет частоти цитування. Ресурс забезпечує бібліометричний аналіз документів доступних в електронній бібліотеці RePEC

http://www.ebsco.com/
    EBSCOhost - служба, що надає доступ до баз даних англомовних періодичних видань. Частина статей в базах представлена у вигляді повних текстів, частина - тільки у вигляді анотацій. У EBSCO включені як найсвіжіші номери журналів, так і архів - для деяких видань аж до 1950-х років. EBSCOhost підключає користувача до кількох баз даних різної тематики. Найбільш корисними є бази даних: Academic Search Premier, Business Source Premier та Master FILE Premier , в яких представлені журнали з економіки, менеджменту, соціології, політології права та інші. Інструкція користувача EBSCOhost є на сайті http://panbibliotekar.blogspot.com/2010/05/ebscohost.html
Academic Search Premier
http://www.ebshost.com/academic/academic-search-premir
    База даних наукових журналів. Тематика універсальна. Більш 3600 найменувань, включаючи повні тексти з більш ніж 2700 журналів, відрецензованих науковою громадськістю. Хронологічний обхват з 1975 року по теперішній час. База даних щодня оновлюється.

http://www.ebscohost.com/academic/business-source-premir
    База даних по бізнесу та економіці, включаючи фінанси, менеджмент, бухгалтерський облік, міжнародний бізнес та ін. повні тексти. Більш 2800 наукових журналів, включаючи більше 900 видань, відрецензованих науковою громадськістю, та реферати з 3350 журналів. Містить більш ніж 5000 описів найбільших світових компаній, а також економічні звіти країн світу. Щодня оновлюється.

http://www.ebscohost.com/academic/masterfile-premer
    Master FILE Premier - база даних універсального змісту, що забезпечує доступ до бібліографічних посиланнях, рефератів і повних текстів на публікації з наукових та науково-популярних журналів, починаючи з 1975 р. по теперішній час. Включає також повні тексти книг (164 найменування), переважно довідників, близько 100 000 біографій, офіційні документи, колекцію фотографій, карт, прапорів. Щодня оновлюється.

http://www.ebscohost.com/academic/business-abstracts-with-full-text
    Пропонує безліч ділових і наукових журналів, є ідеальним ресурсом для тих, хто хоче провести дослідження або знайти інформацію в будь-якій області бізнесу. Облік; Придбання і злиття; Реклама; Банківська справа; Будівництво і Конструювання; Хімічна та фармацевтична промисловість; комунікації; Комп`ютери; косметична промисловість; Економіка; електроніка; індустрія розваг; фінанси; фінансові послуги; постанови Уряду; Охорона здоров`я; Гостинність і туризм; людські ресурси; трудові відносини; Страхування; Міжнародний бізнес; інвестиції; управління; маркетинг; ЗМІ; Охорона праці та безпека; Нафта і Газ; Паперова та целюлозно-паперова промисловість; комунальні підприємства; Видавництво; Купівля; Нерухомість; Роздрібна торгівля; малий бізнес; оподаткування; технологія; транспорт

http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-index
    Applied Science & Technology Index - база даних надає вичерпну індексацію, що охоплює широкий спектр міждисциплінарних галузей на основі широкого масиву в науково-технічних журналах. Акустика; Повітроплавання; Прикладна математика; Атмосферні науки; Хімічне машинобудування; Цивільне будівництво; Зв`язок та інформаційні технології; Інженерні та біомедичні матеріали; Енергетичні ресурси та наукові дослідження; Моделювання експлуатаційних умов; Геологія; Промислове проектування; Морські технології; Машинобудування; Металургія; Гірниче машинобудування; Нейронні мережі; Ядерна техніка; Океанографія; Оптичні і нейронні обчислення; Фізика; Робототехніка; Космічна Наука; Транспорт.
http://www.theiet.org/resources/inspec     INSPEC - ведуча англомовна реферативна науково-технічна база даних.
    Ресурс створюється Лондонським Інститутом інженерів з електротехніки (The Institution of Electrical Engineers, IEE) і містить в даний час більше 8 млн. записів: реферати публікацій з більш 3500 наукових журналів з фізики, електроніці, інформатиці, комп`ютерних технологій і технічних наук, майже 2 тис. матеріалів наукових конференцій. У базу включаються також описи книг, технічних звітів і дисертацій. Поповнення становить близько 400 000 записів щорічно.
    Хронологічний обхват: з 1969р. по теперішній час.
    База даних INSPEC відповідає друкованим виданням IEE: Science Abstracts series, Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts, Computer & Control Abstracts.
Copyright © 2024 Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, відділ обслуговування ІННІ НБ ЗНУ